ทุนมนตรี คงตระกูลเทียน ม.เกษตร

UploadImage


ทุนอาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนประเภทเ
รียนดี/กิจกรรมเด่น
1. เป็นนิสิตภาคปกติ/ภาคพิเศษ
2. ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2556
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
4. มีภาวะผู้นำ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจก
รรมของส่วนรวม (สาขาวิชา ภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย)
5. ความประพฤติเรียบร้อยและขยันหมั
่นเพียร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนประเภทข
าดแคลนทุนทรัพย์
1. เป็นนิสิตภาคปกติ/ภาคพิเศษ
2. ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2556
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
4. เป็นนิสิตผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีควา
มขยันหมั่นเพียร

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ภาควิชาเศ
รษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2556


ที่มา : https://www.facebook.com/Agribusiness

Comments