ม.หอการค้าไทยแจก140ทุนคนเก่งกีฬาเรียนต่อป.ตรี-ป.โท

UploadImage

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายในการที่จะช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก

มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มี
ความสามารถทางกีฬาเป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท

โดยจะให้ทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี8 คณะ 57 สาขาวิชา 
และวิทยาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 140 ทุน ต่อปี  

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร
 
UploadImage

ลักษณะการให้ทุน
 
วิธีการคัดเลือก

1. ข้อมูลเบื้องต้น 30%

2. สอบภาคปฏิบัติทักษะกีฬา50%

3. สอบสัมภาษณ์20%
** นักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนไทย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และนักกีฬาที่มีศักยภาพเทียบเท่านักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน

2. คุณสมบัติ
 
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
1.2 มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 มีความสามารถทางกีฬา และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
(จะพิจารณาการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553จน ถึงวันที่สมัคร)
1.3.1 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
1.3.2 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และได้รับรางวัล 1-3
1.3.3 ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดีมีขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย
1.5 ต้องมีอายุ ไม่เกิน 26 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2530)
1.6 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

2.2 มีแต้มเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี และ/หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ/ หรือได้คะแนน TOEFL 550 หรือIELTS 6.0 ส าหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ
2.3 มีความสามารถทางกีฬา และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
(จะพิจารณาการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553จน ถึงวันที่สมัคร)
2.3.1 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
2.3.2 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และได้รับรางวัล 1-3
2.3.3 ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
2.4 เป็นผู้มีความประพฤติดีมีขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย
2.5 ต้องมีอายุ ไม่เกิน 26 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2530)
2.6 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
3. ค่าใช้จ่าย
 
ระดับปริญญาตรี
ทุนนักกีฬาเป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเภททุนการศึกษารายปี ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆในปีการศึกษา 2556 แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่อไปนี้

1. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 500   บาท (เฉพาะแรกเข้า)

2. ค่าประกันของเสียหาย   200  บาท (เก็บเฉพาะแรกเข้า)

3. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ   200  บาท (ต่อปีการศึกษา ช าระทุกปีการศึกษา)

4. ค่ากิจกรรมนักศึกษา   300  บาท (เฉพาะแรกเข้า)

5. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ 1,000 บาท (ต่อปีการศึกษา ชำระทุกปีการศึกษา)

6. ค่าสาธารณูปโภค   1,000   บาท (เฉพาะรหัส 56)
(รหัส 55 ขึ้นไป 1,100 บาท , รหัส 51-54 ชำระ 125 บาท : รายวิชาที่ลงทะเบียน)

7. ค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning  (อยู่ที่ความประสงค์ของนักศึกษา)

ระดับปริญญาโท

ทุนนักกีฬาเป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเภททุนการศึกษารายปี ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนก่อนหลักสูตร ค่าหน่วยกิต ค่าบบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าเอกสารประกอบการเรียน ค่าสอบประมวลความรู้ ในปีการศึกษา 2556 แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่อไปนี้
1. ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท (ต่อปีการศึกษา ชำระทุกปีการศึกษา)
2. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 350 บาท (เก็บเฉพาะแรกเข้า)
3. ค่ากิจกรรมพิเศษ (อยู่ที่หลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเข้าศึกษา)
4. ค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning  (อยู่ที่ความประสงค์ของนักศึกษา)

4. ประเภททุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 
ประเภทที่ 1  นักศึกษาทุนเดิมปีการศึกษา 2556
1. ตามเกณฑ์ประเมินกองการกีฬา
2. เงื่อนไขทุนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
ประเภทที่ 2 นักศึกษาสมัครใหม่ ปีการศึกษา 2556 แบ่งคุณสมบัติในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท


การรับสมัคร 
 
 Download ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันนี้- 14 ก.พ. 56

ดูรายละเอียด
http://www.utcc.ac.th/scholarship/index.php
 
รายละเอียดอื่นติดต่อสอบถามได้ที่กองการกีฬา อาคาร 9 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
โทรศัพท์ 02-697-6931, โทรสาร 02-275-2216 หรือ ติดต่อ อาจารย์ชุลีพร เนืองศรี 086-355-8474

Comments